HomeO nas

Nasza misją jest łamanie konfliktów
Wśród wielu ludzkich problemów nie ma idealnych rozwiązań,
ale zawsze można starać się je znaleźć.

Czym są mediacje? Co trzeba o nich wiedzieć?

DOBROWOLNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej.

Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia :
 • mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia.
 • przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora.
 • mediator powinien być zaakceptowany przez strony.

Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, a to oznacza, że nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych.
BIURO
Jelenia Góra
E-MAIL
kontakt@mediatorzyjg.pl
TELEFON
+48 798 249 983
GODZINY PRACY
Pn - Pt: 10:00 - 18:00

DOŚWIADCZENIESpecjalizujemy się w różnego rodzaju mediacjach

Mediacje cywilne
100%
Mediacje rodzinne
99%
Mediacje gospodarcze
95%
Mediacje karne
95%

OPINIEIch wiedza, fachowość, rady i pewność siebie dały mi odwagę, wiarę i siłę potrzebną do przejścia przez rozwód.

ANETA

Klient

https://mediatorzyjg.pl/wp-content/uploads/2019/02/testimonials_03.jpg

OPIENIEPoziom usług, jaki otrzymałam był niesamowity, nawet przy szczególnie trudnym temacie. Są profesjonalni.

JOANNA

Klient

https://mediatorzyjg.pl/wp-content/uploads/2019/02/testimonials_02.jpg

OPINIEJeśli chodzi o ich pracę, to mogę powiedzieć, że moja żona i ja byliśmy pod ogromnym wrażeniem efektywności i profesjonalizmu.

ROBERT

Klient

https://mediatorzyjg.pl/wp-content/uploads/2019/02/testimonials_01.jpg
01234567890012345678900123456789001234567890ROZWIĄZANYCH SPRAW
0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALNOŚCI
01234567890MEDIATORÓW
Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji:
 • nie przychyla się do racji żadnej ze stron, prowadzi mediację w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała na przebieg mediacji ani na jej ostateczny rezultat;
 • wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji;
 • nie nawiązuje takich relacji, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności mediator nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem wynagrodzenia mediatora;
 • nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje konflikt interesów o charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich pełnomocnikami;
 • mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie.
Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach:
 • mediator promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny,
 • mediator nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników postępowania mediacyjnego.
 • mediator rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynależności do stowarzyszeń, związków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich pełnionych. Mediator może powoływać się na posiadane stopnie naukowe, certyfikaty i inne formy potwierdzonych kwalifikacji.
Mediator dba o poufność mediacji:
 • mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego;
 • mediator lub ośrodek mediacyjny przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadę poufności. Dokumentacja może obejmować pisemną zgodę stron na udział w mediacji, zarejestrowanie sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od stron (wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postępowania mediacyjnego), deklarację przestrzegania zasady poufności przez osoby trzecie obecne na sesjach mediacyjnych, kopię porozumienia mediacyjnego i kopię protokołu z postępowania mediacyjnego przekazywanego do sądu, jeśli sąd skierował sprawę do mediacji. Inne sposoby gromadzenia dokumentacji z mediacji wymagają wyraźnej zgody stron.
Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji:
 • przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i możliwe rezultaty mediacji;
 • mediator odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym;
 • mediator informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego mogą korzystać z wiedzy i porady specjalistów.
Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.
Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego:
 • może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron;
 • mediator nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo posiadania wiedzy z danej dziedziny;
 • mediator, współpracując ze specjalistami, nie narusza zasady poufności.
Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego:
 • mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub z innego ważnego powodu, np. mediator jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, np.:
  – gdy uczestnicy mediacji osiągną w ocenie mediatora impas nie do pokonania,
  – strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do mediacji lub nie chcą w autentyczny, zaangażowany sposób uczestniczyć w procesie mediacji,
  – jeżeli inicjatywa przerwania mediacji wychodzi od mediatora, powinien on poinformować strony o możliwości profesjonalnej pomocy właściwej dla danego przypadku.
 • mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów;
https://mediatorzyjg.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo.png
Jelenia Góra
+48 663 663 663
kontakt@mediatorzyjg.pl

Śledź nas:

SZYBKI KOTNAKT

Stowarzyszenie Mediatorów
w Jeleniej Górze