HomeO nas

Nasza misją jest łamanie konfliktów
Wśród wielu ludzkich problemów nie ma idealnych rozwiązań,
ale zawsze można starać się je znaleźć.

Czym są mediacje? Co trzeba o nich wiedzieć?

DOBROWOLNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej.

Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia :
 • mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia.
 • przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora.
 • mediator powinien być zaakceptowany przez strony.

Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, a to oznacza, że nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych.
BIURO
Jelenia Góra
E-MAIL
kontakt@mediatorzyjg.pl
TELEFON
+48 798 249 983
GODZINY PRACY
Pn - Pt: 09:00 - 16:00

DOŚWIADCZENIESpecjalizujemy się w różnego rodzaju mediacjach

Mediacje cywilne
100%
Mediacje rodzinne
99%
Mediacje gospodarcze
95%
Mediacje karne
95%

OPINIEIch wiedza, fachowość, rady i pewność siebie dały mi odwagę, wiarę i siłę potrzebną do przejścia przez rozwód.

ANETA

Klient

OPIENIEPoziom usług, jaki otrzymałam był niesamowity, nawet przy szczególnie trudnym temacie. Są profesjonalni.

JOANNA

Klient

OPINIEJeśli chodzi o ich pracę, to mogę powiedzieć, że moja żona i ja byliśmy pod ogromnym wrażeniem efektywności i profesjonalizmu.

ROBERT

Klient

01234567890012345678900123456789001234567890ROZWIĄZANYCH SPRAW
0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALNOŚCI
01234567890MEDIATORÓW
Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji:
 • nie przychyla się do racji żadnej ze stron, prowadzi mediację w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała na przebieg mediacji ani na jej ostateczny rezultat;
 • wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji;
 • nie nawiązuje takich relacji, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności mediator nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem wynagrodzenia mediatora;
 • nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje konflikt interesów o charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich pełnomocnikami;
 • mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie.
Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach:
 • mediator promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny,
 • mediator nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników postępowania mediacyjnego.
 • mediator rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynależności do stowarzyszeń, związków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich pełnionych. Mediator może powoływać się na posiadane stopnie naukowe, certyfikaty i inne formy potwierdzonych kwalifikacji.
Mediator dba o poufność mediacji:
 • mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego;
 • mediator lub ośrodek mediacyjny przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadę poufności. Dokumentacja może obejmować pisemną zgodę stron na udział w mediacji, zarejestrowanie sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od stron (wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postępowania mediacyjnego), deklarację przestrzegania zasady poufności przez osoby trzecie obecne na sesjach mediacyjnych, kopię porozumienia mediacyjnego i kopię protokołu z postępowania mediacyjnego przekazywanego do sądu, jeśli sąd skierował sprawę do mediacji. Inne sposoby gromadzenia dokumentacji z mediacji wymagają wyraźnej zgody stron.
Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji:
 • przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i możliwe rezultaty mediacji;
 • mediator odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym;
 • mediator informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego mogą korzystać z wiedzy i porady specjalistów.
Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.
Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego:
 • może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron;
 • mediator nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo posiadania wiedzy z danej dziedziny;
 • mediator, współpracując ze specjalistami, nie narusza zasady poufności.
Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego:
 • mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub z innego ważnego powodu, np. mediator jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, np.:
  – gdy uczestnicy mediacji osiągną w ocenie mediatora impas nie do pokonania,
  – strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do mediacji lub nie chcą w autentyczny, zaangażowany sposób uczestniczyć w procesie mediacji,
  – jeżeli inicjatywa przerwania mediacji wychodzi od mediatora, powinien on poinformować strony o możliwości profesjonalnej pomocy właściwej dla danego przypadku.
 • mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów;
https://mediatorzyjg.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo.png
Jelenia Góra
+48 798 249 983
kontakt@mediatorzyjg.pl

Śledź nas:

SZYBKI KOTNAKT

Stowarzyszenie Mediatorów
w Jeleniej Górze